TEEMA B2B採購供應網
訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2019年/2018年1月-2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2019年1月-2月 2018年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 15,182.1 15,677.3 -3.2%
 (2)電機產品 1,606.0 1,603.1 0.2%
 (3)資通與視聽產品 5,910.0 5,097.4 15.9%
 (4)家用電器 85.8 86.4 -0.6%
合        計 22,783.9 22,464.2 1.4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2019年1月-2月 2018年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 8,801.6 8,800.6 0%
 (2)電機產品 1,322.4 1,298.5 1.8%
 (3)資通與視聽產品 2,271.0 2,365.5 -4%
 (4)家用電器 199.3 227.3 -12.3%
合        計 12,594.3 12,691.8 -0.8%
2019年/2018年2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2019年2月 2018年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 6,420.8 7,000.2 -8.3%
 (2)電機產品 688.2 716.4 -3.9%
 (3)資通與視聽產品 2,616.2 2,384.9 9.7%
 (4)家用電器 36.8 39.8 -7.6%
合        計 9,762.0 10,141.3 -3.7%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2019年2月 2018年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 3,283.8 3,928.8 -16.4%
 (2)電機產品 465.8 545.5 -14.6%
 (3)資通與視聽產品 785.7 947.8 -17.1%
 (4)家用電器 64.5 89.3 -27.8%
合        計 4,599.8 5,511.4 -16.5%
2019年2月/2019年1月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2019年2月 2019年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 6,420.8 8,761.3 -26.7%
 (2)電機產品 688.2 917.8 -25%
 (3)資通與視聽產品 2,616.2 3,293.8 -20.6%
 (4)家用電器 36.8 49.0 -25%
合        計 9,762.0 13,021.9 -25%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2019年2月 2019年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 3,283.8 5,517.8 -40.5%
 (2)電機產品 465.8 856.6 -45.6%
 (3)資通與視聽產品 785.7 1,485.4 -47.1%
 (4)家用電器 64.5 134.8 -52.1%
合        計 4,599.8 7,994.5 -42.5%
註:1.資料來源:2019/03/08財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材