TEEMA B2B採購供應網
訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2017年/2016年1月-2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2017年1月-2月 2016年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 15,178.7 12,770.6 18.9%
 (2)電機產品 1,508.1 1,406.5 7.2%
 (3)資訊與視聽產品 4,845.8 4,287.3 13%
 (4)家用電器 86.5 90.4 -4.4%
合        計 21,619.0 18,554.7 16.5%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2017年1月-2月 2016年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 7,093.5 5,758.9 23.2%
 (2)電機產品 1,063.4 1,013.2 5%
 (3)資訊與視聽產品 2,132.8 1,734.2 23%
 (4)家用電器 189.6 183.1 3.5%
合        計 10,479.3 8,689.4 20.6%
2017年/2016年2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2017年2月 2016年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 7,410.0 5,711.1 29.7%
 (2)電機產品 705.3 604.2 16.7%
 (3)資訊與視聽產品 2,385.0 1,888.8 26.3%
 (4)家用電器 37.5 40.4 -7.2%
合        計 10,537.7 8,244.5 27.8%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2017年2月 2016年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 3,475.5 2,611.3 33.1%
 (2)電機產品 533.4 427.7 24.7%
 (3)資訊與視聽產品 917.4 648.5 41.5%
 (4)家用電器 85.7 63.6 34.8%
合        計 5,011.9 3,751.1 33.6%
2017年2月/2017年1月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2017年2月 2017年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 7,410.0 7,768.7 -4.6%
 (2)電機產品 705.3 802.8 -12.1%
 (3)資訊與視聽產品 2,385.0 2,460.8 -3.1%
 (4)家用電器 37.5 49.0 -23.4%
合        計 10,537.7 11,081.3 -4.9%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2017年2月 2017年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 3,475.5 3,618.0 -3.9%
 (2)電機產品 533.4 530.0 0.6%
 (3)資訊與視聽產品 917.4 1,215.4 -24.5%
 (4)家用電器 85.7 104.0 -17.6%
合        計 5,011.9 5,467.4 -8.3%
註:1.資料來源:2017/03/07財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材