TEEMA B2B採購供應網
訂閱電子報∣ 友善列印字體大小 文章分享-Facebook 文章分享-Plurk 文章分享-Twitter
2020年/2019年1月-2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2020年1月-2月 2019年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 18,393.4 15,179.1 21.2%
 (2)電機產品 1,575.3 1,582.7 -0.5%
 (3)資通與視聽產品 6,650.2 5,913.4 12.5%
 (4)家用電器 81.0 85.8 -5.6%
合        計 26,699.9 22,761.1 17.3%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2020年1月-2月 2019年1月-2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,903.0 8,805.2 12.5%
 (2)電機產品 1,272.9 1,302.1 -2.2%
 (3)資通與視聽產品 2,354.8 2,269.2 3.8%
 (4)家用電器 187.6 199.1 -5.8%
合        計 13,718.3 12,575.4 9.1%
2020年/2019年2月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2020年2月 2019年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,383.1 6,418.5 46.2%
 (2)電機產品 772.7 679.9 13.7%
 (3)資通與視聽產品 3,444.6 2,618.6 31.5%
 (4)家用電器 36.9 36.8 0.3%
合        計 13,637.3 9,753.8 39.8%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
        品        名         2020年2月 2019年2月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 5,061.7 3,283.7 54.1%
 (2)電機產品 554.8 465.7 19.1%
 (3)資通與視聽產品 968.5 784.3 23.5%
 (4)家用電器 80.4 64.5 24.7%
合        計 6,665.5 4,598.2 45%
2020年2月/2020年1月台灣電機電子業進出口金額比較
電機電子業出口金額比較 單位:百萬美元
品      名      2020年2月 2020年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 9,383.1 9,010.3 4.1%
 (2)電機產品 772.7 802.5 -3.7%
 (3)資通與視聽產品 3,444.6 3,205.7 7.5%
 (4)家用電器 36.9 44.1 -16.4%
合        計 13,637.3 13,062.6 4.4%
電機電子業進口金額比較 單位:百萬美元
品        名         2020年2月 2020年1月 增 減 比 較
 (1)電子零組件 5,061.7 4,841.2 4.6%
 (2)電機產品 554.8 718.1 -22.7%
 (3)資通與視聽產品 968.5 1,386.3 -30.1%
 (4)家用電器 80.4 107.2 -25%
合        計 6,665.5 7,052.8 -5.5%
註:1.資料來源:2020/03/09財政部統計處進出口貿易統計新聞稿  
  2.不包括鐘錶、光學照相、計量、醫療等器材